​ Geodetická kancelária - Mag, Hajdú
Trhové námestie 1
979 01 Rimavská Sobota  

 Ernest MAG
0949 317 185

magern@gmail.com

 Jozef HAJDÚ
0915 933 865

hajdugeodet@gmail.com

Magyarul is felveheti velünk a kapcsolatot

2.

Geodetické Služby

Profigeodeti
 • vyhotovenie geometrického plánu všetkého druhu /zameranie stavieb aj rozostavaných, majetkovoprávne vysporiadania, vecné bremená, atď./
 • zameranie adresného bodu k vydaniu rozhodnutia , oznámenia o stavbe pre súpisné čísla
 • vytýčenie vlastníckej a užívateľskej hranice pozemkov /vytýčenie hranice lesných pozemkov/
 • poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • príprava podkladov k dedičskému konaniu
 • podklady pre majetkovoprávne usporiadania pozemkov a nehnuteľností
 • polohopisné a výškopisné zameranie ako podklady pre projektantov
 • porealizačné zamerania ku kolaudácii
 • geodetické práce v stavebníctve všetkého druhu
 • osadenie stavby na pozemok
 • poradenstvo, zastupovanie účastníkov v konaní
 • účelová mapa obce
 • majetok obce
 • nájomné vzťahy
 • vydanie pôdy
 • poľovné revíry
 • pozemkové spoločenstvá
 • územné a stavebné konania
 • zmeny druhov pozemkov
 • iné