​ Geodetická kancelária - Mag, Hajdú
Trhové námestie 1
979 01 Rimavská Sobota  

 Ernest MAG
0949 317 185

magern@gmail.com

 Jozef HAJDÚ
0915 933 865

hajdugeodet@gmail.com

Magyarul is felveheti velünk a kapcsolatot

4.

Dokumenty

GDPR

O SÚBOROCH COOKIE

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 23. február 2023 a vzťahuje sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://profigeodeti.sk. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:
jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.
Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.
1. Cookies
Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách Cookie 
2. Postupy zverejňovania
Osobné údaje zverejňujeme, ak nás zákon alebo súdny príkaz vyžaduje v reakcii na orgán činný v trestnom konaní v rozsahu povolenom inými ustanoveniami zákona, poskytnúť informácie alebo na účely vyšetrovania záležitosti súvisiacej s verejnou bezpečnosťou. Ak sa naša webová stránka alebo organizácia prevezme, predá alebo sa podieľa na fúzii alebo akvizícii, vaše údaje môžu byť zverejnené našim poradcom a prípadným kupujúcim a budú odovzdané novým vlastníkom. Zahrnutie úplných adries IP je zablokované.
3. Zabezpečenie
Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.
4. Webové stránky tretích strán
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.
5. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.
6. Prístup k vašim údajom a ich úprava
Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:
Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.
7. Podanie sťažnosti
Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame (sťažnosť) na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov. Dozorným orgánom, kde si môžete uplatniť právo podať sťažnosť je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: dozor@pdp.gov.sk.
8. Kontaktné údaje
Geodetická kancelária - Mag, Hajdú
Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko
Webová stránka: https://profigeodeti.sk
E -mail: info@profigeodeti.sk
Telefónne číslo: ​0949 311857, 0915 933 865 
Žiadosť o údaje
Pre najčastejšie zadávané žiadosti vám tiež ponúkame možnosť využiť náš formulár žiadosti o údaje
Meno 
Meno 
E -mail 
 Odošlite žiadosť o prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame.
 Podajte žiadosť o vymazanie údajov, ak už nie sú relevantné.
 Odošlite žiadosť o prijatie súboru na export údajov, ktoré o vás spracovávame.